Klachtenregeling

Klachtenprocedure Balans in Bedrijf – EFT en coaching

Doel van de klachtenprocedure

De klachtenprocedure is bedoeld om recht te doen aan uw klacht over de door mij verleende zorg en dienstverlening en bejegening.

Indienen van een klacht en verloop van de klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Dat is vervelend en ik los dat graag samen met u op.
Kleine problemen kunnen we vaak in een persoonlijk gesprek oplossen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Elianne van Veelen (elianne@balansinbedrijf.com of 06-41730037). Een brief per post kan ook: Postbus 2773, 3800 GJ Amersfoort. Het is prettig als u erbij vermeldt hoe en wanneer u het beste bereikbaar bent.

Mocht ik niet tot een goede oplossing kunnen komen met u, dan ben ik via mijn beroepsvereniging CAT aangesloten bij Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT), waar u een klacht kunt indienen: www.gatgeschillen.nl

Aan afspraken die met u gemaakt worden om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, zal ik mij houden.

Afhandelingstermijnen

In alle gevallen krijgt u binnen 1 week een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Ik streef ernaar uw klacht binnen 6 weken samen met u opgelost te hebben. Blijkt dit niet realistisch haalbaar dan zal ik u zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 6 weken) laten weten op welke termijn u afhandeling wel kunt verwachten.

Niet ontvankelijke klacht

In een aantal gevallen is uw klacht niet ontvankelijk en zal ik deze niet in behandeling nemen. Daarvan zal ik u dan binnen 6 weken berichten. Een klacht is niet ontvankelijk in de volgende gevallen:

  • U dient uw klacht anoniem in;
  • Uw klacht heeft geen betrekking op de aangeklaagde dienstverlener;
  • Dezelfde klacht van u is reeds in behandeling;
  • U dient een klacht in die al eerder in behandeling is geweest en er hebben zich geen nieuwe feiten voorgedaan;
  • U, als klager, heeft geen belang bij de klacht;

Wie kan een klacht kan indienen

Diegenen aan wie ik direct zorg heb verleend, kunnen een klacht indienen. Diens wettelijke of gemachtigde vertegenwoordiger, zaakwaarnemer, naaste of nabestaande mag dat ook. De klachtenprocedure is niet bedoeld voor werkgevers of rechtspersonen.

Kosten

Voor u als klager zijn geen kosten aan het indienen van een klacht verbonden.

Wat gebeurt er met uw klacht nadat deze is opgelost

Mijn visie: klachten zijn er om op te lossen én om van te leren. Ik zal uw klacht daarom in algemene zin gebruiken om mijn dienstverlening te verbeteren. Uiteraard zal ik uw klacht zelf en uw gegevens niet verder verspreiden.

Geheimhouding

Een ieder die namens Balans in Bedrijf betrokken is bij de behandeling van uw klacht, de klachtenfunctionaris en leden van de geschillencommissie die via het CAT betrokken worden, is verplicht tot volledige geheimhouding. Ik stel er prijs op als u dat van uw kant ook doet.

Contactgegevens op een rij

Balans in Bedrijf
Postbus 2773
3800 GJ Amersfoort
Elianne van Veelen: elianne@balansinbedrijf.com
06 – 41 730 037

www.gatgeschillen.nl