PRIVACYVERKLARING BALANS IN BEDRIJFBEHANDELINGEN EFT / COACHING

PRIVACYVERKLARING BALANS IN BEDRIJFBEHANDELINGEN EFT / COACHING

 Balans in Bedrijf, KvK 32126758, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Om u te informeren over de manier waarop wij gegevens verzamelen en verwerken is deze privacyverklaring opgesteld. Balans in Bedrijf levert twee soorten diensten: bedrijfsgeneeskundige dienstverlening en behandelingen EFT/coaching. Deze privacyverklaring betreft alleen behandelingen EFT/coaching. Voor de bedrijfsgeneeskundige dienstverlening is een aparte verklaring opgesteld.

Waarom en waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

U heeft Balans in Bedrijf gevraagd om diensten aan u te leveren. Het kan hierbij gaan om een informatieverzoek of behandeling. Het kan ook zijn dat uw werkgever of verzekeraar Balans in Bedrijf om diensten heeft gevraagd, waar u mee heeft ingestemd. Wij hebben dan uw gegevens nodig om de dienst aan u te kunnen leveren en goed te kunnen uitvoeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Identiteitsgegevens:

 • Voorletters, voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheids- en medische gegevens, incl. gegevens over uw mentaal welbevinden;
 • Opleiding en werk;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in contacten met (medewerkers van) Balans in Bedrijf.

Wie verstrekt persoonsgegevens aan Balans in Bedrijf

Veelal zullen wij bovengenoemde gegevens van uzelf ontvangen. In sommige gevallen kunnen identiteitsgegevens van een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of werkgever ontvangen worden. Dit is het geval als zij opdracht geven om u te behandelen / coachen.

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Balans in Bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bereiken (per post, telefoon of e-mail) om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en een factuur te kunnen sturen;
 • Uitvoering van de dienstverlening waarom u heeft gevraagd. Om een goede behandeling te kunnen garanderen is aanleg van een medisch dossier noodzakelijk.

Hoe wij persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens bewaren wij in een digitaal systeem, welke alleen toegankelijk is met 2-factor authenticatie. Tijdens een behandelsessie worden op papier aantekeningen gemaakt. Na een sessie worden deze in het digitale systeem verwerkt en bewaard, waarna de aantekeningen worden vernietigd (papierversnipperaar met DIN niveau P4). Papieren correspondentie die wordt ontvangen, wordt op de dag van ontvangst ingescand en ook in het digitale systeem verwerkt, waarna de papieren versie wordt vernietigd. Indien het noodzakelijk is de papieren versie te behouden (om deze bijvoorbeeld op een later moment aan uzelf te  overhandigen) of wanneer het niet mogelijk is op dezelfde dag papieren aantekeningen digitaal te verwerken, dan worden deze in een afgesloten kast bewaard.

Wie er inzicht in persoonsgegevens heeft

Elianne van Veelen, die direct betrokken is bij de dienstverlening aan u, heeft toegang tot al uw persoonsgegevens en mag deze verwerken. Zij heeft tevens een medisch beroepsgeheim omdat zij (bedrijfs)arts is. Naast haar heeft de secretaresse beperkte toegang: zij kan identiteits- en betaalgegevens verwerken en afspraken inplannen. Om deze taken uit te voeren heeft zij een verwerkersovereenkomst getekend. De secretaresse heeft geen toegang tot het opgebouwde medisch dossier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Balans in Bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld, u laat gegevens achter om informatie te ontvangen over onze diensten. Indien u besluit hier geen gebruik van te maken zullen wij uw gegevens wissen zodra u dat aan ons kenbaar maakt, of na 4 weken als u niets meer heeft laten horen. Indien er een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, houden wij ons aan de wettelijke termijnen. Momenteel is de bewaartermijn voor medische gegevens 15 jaar (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden

Balans in Bedrijf deelt uw gegevens niet met anderen en verkoopt uw gegevens ook niet door. De uitzonderingen hierop zijn:

 • U geeft zelf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming om uw gegevens te delen met een andere zorgverlener of om u naar een andere zorgverlener te verwijzen.
 • In anonieme vorm kunnen uw gegevens gebruikt worden voor supervisie of intercollegiale toetsing.
 • Gegevens noodzakelijk voor het opstellen van een factuur worden gedeeld met de accountant van Balans in Bedrijf.

Delen van gegevens met uw werkgever/arbeidsongeschiktheidsverzekeraar:

Dit is alleen aan de orde als uw werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar opdrachtgever (betalende partij) is voor uw behandeling. Aan de bedrijfsarts van uw werkgever of medisch adviseur van de verzekeraar kunnen gegevens over uw behandeling doorgegeven worden in de vorm van een intake-/tussen-/eindverslag. Hierin worden uw klachten, hulpvraag, te bereiken doelen en voortgang omschreven. Indien de opdrachtgever geen arts als aanspreekpunt heeft voor Balans in Bedrijf, wordt een korter verslag zonder medisch inhoudelijke informatie opgesteld.

U heeft vóór verzending van het verslag het recht op inzage en correctie en uw toestemming voor verzending aan de opdrachtgever wordt gevraagd. Indien u geen toestemming verleent, dan zal Balans in Bedrijf dat respecteren. Voor een eventueel gevolg hiervan (bijvoorbeeld: de opdrachtgever wil niet (meer) betalen voor uw behandeling) kan Balans in Bedrijf geen verantwoordelijkheid nemen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken onder onze verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld het digitaal dossiersysteem en de accountant), hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarmee zij verklaren de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balans in Bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hierbij maken wij u erop attent dat er voor medische dossiers bijzondere bepalingen kunnen gelden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier#kan-ik-mijn-medisch-dossier-inzien-6533

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Balans in Bedrijf (contactgegevens staan onderaan deze verklaring). Om er zeker van te zijn dat een verzoek zoals hierboven genoemd door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Balans in Bedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Balans in Bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Balans in Bedrijf
Postbus 2773
3800 GJ Amersfoort
06 – 41 730 037

info@balansinbedrijf.com
www.balansinbedrijf.com