Klachtenprocedure Balans in Bedrijf

Klachtenprocedure Balans in Bedrijf – bedrijfsgeneeskundige dienstverlening

Doel van de klachtenprocedure

De klachtenprocedure is bedoeld om recht te doen aan uw klacht over de door mij of mijn waarnemer verleende zorg en dienstverlening en bejegening.

Verschil tussen een klacht, second opinion of deskundigen oordeel (bij UWV)

Een klacht is een uiting van onvrede over de behandeling, bejegening of wijze van advisering door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts welke u als onjuist of onterecht ervaart.

Een second opinion bedrijfsarts is van toepassing als u zich afvraagt of de inhoud van het advies van de bedrijfsarts voor u wel het juiste is. Indien u twijfels heeft over de inhoud van het advies, maar niet zozeer een probleem heeft met het persoonlijk handelen van de bedrijfsarts zelf, dan is een second opinion bedrijfsarts in uw geval waarschijnlijk een passender oplossing. U kunt dit aanvragen bij uw bedrijfsarts.

Indien er sprake is van een meningsverschil over de feitelijke claimbeoordeling (kunt u wel of niet werken met uw ziekte) waarbij uw werkgever het advies van de bedrijfsarts wil volgen maar uzelf niet omdat u vindt dat u nog niet in staat bent tot (aangepast) werk, dan kunt u een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. In deze gevallen speelt altijd ziekteverzuim waarbij de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing is. Op de site www.uwv.nl kunt u lezen hoe u een deskundigenoordeel kunt aanvragen.

Indienen van een klacht en verloop van de klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Dat is vervelend en ik los dat graag samen met u op.

Kleine problemen kunnen we vaak in een persoonlijk gesprek oplossen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Elianne van Veelen (elianne@balansinbedrijf.com of 06-41730037). Een brief per post kan ook: Postbus 2773, 3800 GJ  Amersfoort. Het is prettig als u erbij vermeldt hoe en wanneer u het beste bereikbaar bent.

Mocht ik niet tot een goede oplossing kunnen komen met u, dan kunt u terecht bij een klachtfunctionaris. Voor deze functionaris ben ik aangesloten bij de ZFB (vereniging zelfstandige en freelance bedrijfsartsen). De klachtfunctionaris is onafhankelijk, dus niet verbonden aan Balans in Bedrijf, en heeft als taak om samen met u en mij tot een oplossing van uw klacht te komen.

Zou dit ook niet tot een oplossing leiden, dan zal de klachtfunctionaris u doorverwijzen naar de geschillencommissie. Hoe de procedure bij de klachtfunctionaris en geschillencommissie verloopt, kunt u lezen in de bijlage van de ZFB.

Aan afspraken die met u gemaakt worden om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, zal ik mij houden.

Afhandelingstermijnen

In alle gevallen krijgt u binnen 1 week een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Ik streef ernaar uw klacht binnen 6 weken samen met u opgelost te hebben. Blijkt dit niet realistisch haalbaar dan zal ik u zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 6 weken) laten weten op welke termijn u afhandeling wel kunt verwachten.

Niet ontvankelijke klacht

In een aantal gevallen is uw klacht niet ontvankelijk en zal ik deze niet in behandeling nemen. Daarvan zal ik u dan binnen 6 weken berichten. Een klacht is niet ontvankelijk in de volgende gevallen:

  • U dient uw klacht anoniem in;
  • Uw klacht heeft geen betrekking op de aangeklaagde dienstverlener;
  • Dezelfde klacht van u is reeds in behandeling;
  • U dient een klacht in die al eerder in behandeling is geweest en er hebben zich geen nieuwe feiten voorgedaan;
  • U, als klager, heeft geen belang bij de klacht;
  • Een andere procedure is van toepassing: second opinion of deskundigenoordeel (zie onder het kopje Verschil klacht, second opinion en deskundigenoordeel).

Wie kan een klacht kan indienen

Diegenen aan wie ik direct zorg heb verleend (werknemers van bij Balans in Bedrijf aangesloten klanten of particulieren die Balans in Bedrijf zelf benaderd hebben), kunnen een klacht indienen. Diens wettelijke of gemachtigde vertegenwoordiger, zaakwaarnemer, naaste of nabestaande mag dat ook. De klachtenprocedure is niet bedoeld voor werkgevers of rechtspersonen.

Kosten

Voor u als klager zijn geen kosten aan het indienen van een klacht verbonden.

Wat gebeurt er met uw klacht nadat deze is opgelost

Mijn visie: klachten zijn er om op te lossen én om van te leren. Ik zal uw klacht daarom in algemene zin gebruiken om mijn dienstverlening te verbeteren. Uiteraard zal ik uw klacht zelf en uw gegevens niet verder verspreiden.

Geheimhouding

Een ieder die namens Balans in Bedrijf betrokken is bij de behandeling van uw klacht, de klachtenfunctionaris en leden van de geschillencommissie die via de ZFB betrokken worden, is verplicht tot volledige geheimhouding. Ik stel er prijs op als u dat van uw kant ook doet.

Contactgegevens op een rij

Balans in Bedrijf
Postbus 2773
3800 GJ  Amersfoort

Elianne van Veelen: elianne@balansinbedrijf.com
06 – 41 730 037

 

Bijlage: klachtenprocedure ZFB